Επενδύουμε γιατί γνωρίζουμε την υπεραξία της Ελλάδος!

Hellenic Development Beteiligungs AG (HDB AG)

Το έργο καλύπτεται από τον ευρωπαϊκό κανονισµό, µε αριθ. 670/2012, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη

Εφηµερίδα L 204/1 της 31/07/2012 Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΕΥΡΩΠΗΣ 2020

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/

Ellinon Politeia Project

Ellinon Politeia

Πλειοδοτική προσφορά εξαγοράς κρατικών χρεογράφων “Ελλήνων Πολιτεία” (11/10/2011 και 26/02/2014) ΕΔΩ

7. Τιτλοποίηση Έργου “Ελλήνων Πολιτεία”

7.1 G.HDBONDS (Senior Debt Instruments): Τίτλοι υψηλής εξασφάλισης ή καλυµµένοι τίτλοι αξίας (HDBABS: Asset-Backed Security of Nominal Value)

Η “Hellenic Development Beteiligungs AG” είναι δικαιούχος οποιονδήποτε Κύριων Μικτών Απόλυτων Διαπλαστικών Αδιαίρετων Δικαιωμάτων φυσικών και νομικών προσώπων στην Ελλάδα και απόλυτος φορέας των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου Μητροπολιτικό – Θεματικό – Οικιστικό Πάρκο “Ελλήνων Πολιτεία». Νομικά ισχυρή, ενεργή η από 26/02/2014 δημόσια προσφορά απόκτησης μετοχών (Ν.3986/2011- 4254/2014), που άπτεται του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου Ε.Ο.Χ. και της ζώνης της Ο.Ν.Ε, επειδή το δίκαιο και αν ακόμη αποτελεί οργανικό στοιχείο μίας συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας, δεν αφήνεται ελεύθερο στη διάθεση της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας που ρυθμίζει αυτή την πραγματικότητα επειδή. Με την επιφύλαξη προσφοράς εξαγοράς και σε οιονδήποτε θεσμικό φορέα σχετιζόμενο με το ελληνικό δημόσιο χρέος και την απομείωση αυτού όπως EMS  European Stability Mechanism.
Το άρθρο 18 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 12 ΕΚ) έχει την έννοια ότι απαγορεύει την αντίστροφη δυσμενή διάκριση που προκαλείται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του άρθρου 21 ΣΛΕΕ και του εθνικού δικαίου, εφόσον αυτή συνεπάγεται προσβολή θεμελιώδους δικαιώματος προστατευόμενου από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφόσον το εθνικό δίκαιο δεν παρέχει τουλάχιστον ισοδύναμη προστασία.

Hellenic Development Beteiligungs AG/ G.HDBOND Συνδεδεμένος Εταιρικός Τίτλος ονομαστικός, προκαθορισμένης ενσώματης αριθμητικής εύλογης δίκαιης  αξίας υπέρ και του Ελληνικού Δημοσίου Χρέους. Η οικονομική (Financial Indicator, FI) φύση του  διαμορφώνει οικονομική πραγματικότητα.

Απτό (tangible) περιουσιακό στοιχείο,  εντάσσεται στις κατηγορίες του διανοητικού κεφαλαίου (Intellectual Capital): ανθρώπινο κεφάλαιο (Human Capital – HC), δομικό κεφάλαιο (Structural Capital – SC) και σχεσιακό κεφάλαιο (Relational Capital – RC).

WS 1 (1.6)  G.HDBOND (Asset-Backed Security of Nominal Value – Senior Debt Instruments): Καλυμμένοι τίτλοι ονομαστικής αξίας – υψηλής εξασφάλισης

Διαφάνεια, συμμετοχή του επενδυτή στον οικονομικό κύκλο του έργου

1.1.G.HDBOND 1/ Τύπος τίτλου έκδοσης  χρηματοδότησης αναπτυξιακού κατασκευαστικού έργου, με αναγραφόμενη αξία την ελάχιστη τιμή διάθεσης αυτού ανά τετραγωνικό μέτρο μετά την ολοκλήρωση όλου του έργου, η έκδοση συνοδεύεται:

1.α/ Κουπόνι απόδοσης ετησίου επιτοκίου (Coupon yield annual interest)

1.β/ Κουπόνι ποσοστού, προμήθειας προώθησης (S.C.C.: Secured Commission Coupon)

1.γ/ Κουπόνι συμμετοχής στο Κέρδος Ενεργητικού (C.A.P.: Coupon Asset Profit)

Ασφάλεια – Εγγύηση Υπέρ των Επενδυτών.

Δεν εμπεριέχει ενοχικό δικαίωμα, δεν ανήκει σε ανασφαλή χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως κρατικά ομόλογα κράτους μέλους της ευρωπαϊκής ένωσης σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις ( Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

Η καινοτομία του τίτλου G.HDBOND  συνδέει τον επενδυτή με ορισμένη πρωτογενή οικονομική δραστηριότητα, με Έργο, υπηρεσία ή προϊόν, προκαθορισμένης ενσώματης αριθμητικής εύλογης δίκαιης  αξίας, πράγματα καθ’ αυτά εντός αυτού  (περιουσία η ιδιοκτησία) , και περιουσιακή αξία καθ’ αυτό, ως εγγύηση στον  κομιστή : Άρθρο 1 του ΠΠΠ ΕΣΔΑ διασφάλιση περιουσίας, η οποία τηρεί την αρχή της δίκαιης ισορροπίας (“fair balance”) μεταξύ του γενικού συμφέροντος που αφορά το σύνολο και των απαιτήσεων για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ατόμου ως επενδυτή 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ.

Η περιουσία, η ιδιοκτησία τελεί υπό Δικαστική προστασία είναι  Συνταγματικά κατοχυρωμένη αναπαλλοτρίωτη σύμφωνα με απόφαση ανωτάτου ελληνικού δικαστηρίου και παράγει έννομα αποτελέσματα για την προστασία των επενδυτών, ειδικότερα υπέρ της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας της Ζώνης του Ευρώ (για τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετέχουν στη Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης “European Stability Mechanism – ESM”), δημιουργός μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το οποίο επενδύει και συντονίζει την παραγωγική δραστηριότητα (work made for hire).

Το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας  προστατεύει  μόνο αυτά που είναι πρωτότυπα .

Παραδοσιακά το σύστημα του copyright, θέτοντας στο επίκεντρο την οικονομική διάσταση της πνευματικής ιδιοκτησίας, τείνει να θεωρεί πρωτότυπο οποιοδήποτε έργο δεν είναι απλή αντιγραφή και προϋποθέτει μια ελάχιστη εργασία ή επένδυση (sweat of the brow).

Το σύστημα του droit d’auteur, επικεντρωμένο κυρίως στην καλλιτεχνική δημιουργία, απαιτεί το δημιούργημα να είναι έκφραση της προσωπικότητας του δημιουργού.

Το παρόν προϊόν G.HDBOND, υπηρεσία μας ως τίτλος«άϋλοι πόροι» (Sánchez, et al., 2001) ,  θα λειτουργήσει στην γερμανική και διεθνή αγορά μέσω ονομαστικής σταθερής αξίας που αναγράφεται επί του τίτλου και χρηματοδοτεί συγκεκριμένο έργο ή υπηρεσία, με τον ορισμό της πραγματικής οικονομικής αξίας του κυρίως τίτλου (Απόδειξη, ανάλυση & σύνθεση αξίας) που παράγεται μέσω της χρηματοδότησης.

Πνευματική Ιδιοκτησία Έργου Διεθνές Εθιμικό – Γερμανικό  Χρηματοοικονομικό  Δίκαιο.

Ενεργητικό,  απτό (tangible), περιουσιακό στοιχείο  στοιχείο (asset).

H εταιρεία με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος έως σήμερα, είναι κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων (κόστος έρευνας και ανάπτυξης, R&D)  και των αποκλειστικών δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης, του τίτλου G.HDBOND που περιλαμβάνεται σε δημόσια πρόταση αναπτυξιακού έργου, (ευρωπαϊκή οδηγία- «δημόσιες συμβάσεις» (2006/C 179/02) ενωσιακό δίκαιο) περί δημοσίων συμβάσεων, η οποία γνωστοποιήθηκε στις 11/10/2011 από ελληνική ανώνυμο εταιρεία, σύννομα όπως ορίζει ο Ν.3986/2011 (μνημόνιο – ελληνικό δημόσιο χρέος) στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑ.Ι.ΠΕ.Δ.) ως εκ του ιδρυτικού του νόμου αποκλειστικό σκοπό έχει, μέσω της αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που του έχουν μεταβιβαστεί, επί σκοπώ αξιοποιήσεως και, δι’ αυτής, αποπληρωμής του δημοσίου χρέους προς εξυπηρέτηση υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος ) – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, στην Ελλάδα, με γνωστοποίηση και στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους παρατηρητές της Τρόικας στην Ελλάδα και την ΤΡΟΙΚΑ .

WS 2 (1.4) Δημόσια Πρόταση – Υποβολή Προσφορά Αγοράς Μετοχών 11/10/2011 και 26/02/2014 Ελλάδα – Έργο “Ελλήνων Πολιτεία”

WS 3 (1.4.11) Κ.Α.ΟΦ. “ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ” – Κοινωνικό Ανταποδοτικό Όφελος

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Εταιρική Διακυβέρνηση

WS 4 (1.5) Εμπορικό Σήμα – Εκμετάλλευση   “Ελλήνων Πολιτεία”

Διαχείριση Μάρκετινγκ – HDB AG

Στο πλαίσιο διεθνοποίησης του στόχου μας και για την ολοκλήρωση της πρότασης έργου ‘’Μητροπολιτικό – Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία’’, έχουμε κατοχυρώσει προς εμπορική εκμετάλλευση / δικαιόχρηση το σήμα για χρήση από εταιρείες σε κλάσεις προϊόντων ( τρόφιμα, είδη ρουχισμού, κοσμήματα,κλπ ), που θα είναι χορηγοί στην πρόταση “Μητροπολιτικό Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία’’ .

Το παρόν σήμα θα προσδώσει μέγιστη υπεραξία σε κωδικούς προϊόντων του εκάστοτε χορηγού, υπό την προϋπόθεση των ποιοτικών προδιαγραφών ανά παραγόμενο προϊόν όπως αυτές θα καθορίζονται στην σχετική σύμβαση, που θα υπογραφεί.

WS 5 (1.3) GlobalEstate24.com – Deals24.com: Χρηματοδότηση – Ανάπτυξη

«Ένας Κόσμος – Μία Αγορά»

Η ιδέα γεννήθηκε όταν, με περισσότερα από 5.000 ενεργά μέλη και μετά από πολύχρονη εμπειρία στο χώρο του Real Estate, οι εμπνευστές του GlobalEstate24.com θέλησαν να ξεπεράσουν τις περιορισμένες και περιφερειακές δυνατότητες των μέχρι τότε portal ακινήτων και να δημιουργήσουν ένα νέο παγκόσμιο portal προώθησης ακινήτων, το οποίο προσφέρει μοναδικά κριτήρια αναζήτησης, ζήτησης, προσφοράς και καταχώρησης, ανά την υφήλιο, στους χρήστες του.

Δεδομένου ότι όλοι είμαστε πολίτες του κόσμου, η εταιρεία θα εκμεταλλευτεί και θα αναπτύξει το www.GlobalEstate24.com και τις συνδεδεμένες εφαρμογές του  (E-agent), δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους χρήστες του διαδικτύου, όχι μόνο να  προωθήσουν ακίνητα στην παγκόσμια αγορά, αλλά και να επιλέξουν ακίνητα από 34 χώρες (τουλάχιστον μέχρι σήμερα) , τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια, τα οποία οι ίδιοι έχουν θέσει (εμβαδόν, τιμή , νόμισμα και λοιπά χαρακτηριστικά), αυτομάτως, μέσω της Global Market ιστοσελίδας μας.

Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα, για τους χρήστες του GlobalEstate24.com, είναι ότι, όπου και αν καταχωρηθεί το ακίνητό τους (π.χ. στην Ελλάδα gr.GlobalEstate24.com, ή και στη Βραζιλίαbr.globalestate24.com κλπ), αυτό εμφανίζεται αυτομάτως και στη Global Market,  με υποστήριξη σε 13 γλώσσες και 30 νομίσματα έως σήμερα.

Το GlobalEstate24.com, στην Παγκόσμια Αγορά, θα απασχολεί εργαζόμενους σε όλες τις ηπείρους, οι οποίοι πάντα θα έχουν, ως ιδέα και αρχή, το “think globally – act locally”. Προσαρμοζόμαστε έτσι στις απαιτήσεις του κάθε χρήστη, κάθε χώρας, ώστε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη εμπειρία και γνώση.

Η οποιαδήποτε μελλοντική εμπορική εκμετάλλευση πώληση – δικαίωμα χρήσης των επιμέρους εφαρμογών του www.GlobalEstate24.com  διασφαλίζει από τώρα, ότι θα παραμείνει χορηγός στο έργο – πρόταση το “Μητροπολιτικό Οικιστικό Πάρκο Ελλήνων Πολιτεία’’.

WS 6 (1.2) GOUTOS/CRM+PARTNERS

Μεσιτικές Υπηρεσίες – Επενδύσεις

Έχοντας ως έδρα την Γερμανία (Ντίσελντορφ) και σε πρώτο στάδιο δύο γραφεία αντιπροσωπείας στην Ελλάδα και εκμεταλλευόμενοι τα δικαιώματα και την τεχνογνωσία, βάση δεδομένων που κατέχουμε ήδη στην Ελλάδα, μέσα από καταξιωμένη στον κλάδο εταιρεία (ιδιωτικά έργα), με 50 χρόνια εμπειρίας (www.goutos.com) και γνώση της ελληνικής αγοράς, παρέχουμε τα εχέγγυα, ώστε να επιτύχουμε τους στόχους μας, ειδικότερα σε αυτή την χρονική συγκυρία, κατάλληλη για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η ιστοσελίδα www.goutos.com, καθώς και το Real Estate CRM (βάση δεδομένων), με σκοπό την αύξηση του δικτύου τους, θα  καλύπτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, των πελατών  και των συνεργατών της Γερμανικής Επικράτειας.

Η ανάπτυξη και παραμετροποίηση της υπάρχουσας εφαρμογής (Web real estate ), καθώς επίσης η εύρεση δεδομένων στη γερμανική αγορά και στη γερμανική γλώσσα, θα δώσουν άμεση δυνατότητα διεθνοποίησης του δικτύου των συνεργατών μας.

1. Διαχείριση Εταιρείας

Ενεργητικό  (Asset Management), Υπηρεσίες – Έργα της εταιρείας

Όπως εμφαίνονται στον πίνακα 1 “Δραστηριότητες εταιρείας” όλες οι επιμέρους δραστηριότητες της εταιρείας ανήκουν και ελέγχονται από το τμήμα 1 που εμφαίνεται στο κέντρο του κύκλου δραστηριοτήτων της εταιρείας με την ένδειξη 1. Διαχείριση : Υπηρεσίες – Έργα – Ενεργητικό της εταιρείας.

Το τμήμα  διαχείρισης  έχει την αποκλειστική ευθύνη επιλογής συνεργατών – στρατηγικών επενδυτών κ.λ.π..

Πίνακας 1: Δραστηριότητες εταιρείας

  Hellenic Development Beteiligungs AG

08.07.2015, Düsseldorf-Γερμανία

Share